0571-85224801
English     中文

最新产品

您现在的位置:首页 > 最新产品
中文名称 英文名称 结构图 CAS号 操作
硼替佐米中间体—I   179324-87-9 详情
硼替佐米中间体—II   114457-94-2 详情
迪拉马尼中间体--I   681490-93-7 详情
普拉曲沙中间体   146464-91-7 详情
匹杉琼中间体   144511-13-7 详情
6-甲基-辛醇 (香精香料前体)   38514-05-5 详情
8-甲基-癸醇(香精香料前体)   106593-58-2 详情
(S)-4-氟亮氨酸乙酯(奥当卡替中间体)   156047-39-1 详情
硼替佐米   179324-69-7 详情
4-(1H-咪唑基)苯甲酸   17616-04-5 详情

凯名庞德生物科技有限公司 版权所有(C) 2016

技术支持:畅邮网络